potato tuber on a black background

potato tuber on a black background - 102589958