Milan, Italy - August 10, 2017: Glaxo Smith Kline logo on the website homepage.

Milan, Italy - August 10, 2017: Glaxo Smith Kline logo on the website homepage. - 93671640